رئیس جمهور سابق فرانسه

۰۴مهر
رئیس جمهور سابق فرانسه درگذشت

رئیس جمهور سابق فرانسه درگذشت

ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه در سن ۸۶ سالگی درگذشت.