رئیس جمهور بی کلنگ

۲۳خرداد
رئیس جمهور بی کلنگ!

رئیس جمهور بی کلنگ!

شعارهای انتخاباتی حسن روحانی آنقدر شیرین بود که مردم ابتدا گمان می کردند قفل مشکلات اقتصادی کشور با کلید این دولت گشوده می شود و شاهد افتتاح پروژه هایی خواهیم بود که باعث رونق اقتصادی می شود اما بعد از گذشت سه سال از عمر این دولت،دردی درمان نشده و پروژه هایی به بهره برداری رسیده است که افتتاح آن در دولت قبل بوده است و فقط دولت روحانی با افتخار آن را به نام خود ثبت کرده است و کلنگی در دولت تدبیر و امید به زمین زده نشده است!