رئیس جمهور افغانستان

۰۵خرداد

کرزی دیدار با اوباما را رد کرد

خبرهای رسیده حاکی از آن است که رئیس جمهور افغانستان دیدار با همتاری آمریکایی خود در پایگاه بگرام را رد کرده است.