رئیس جمهور آمریکای

۲۸بهمن
این ۵ نفر، رئیس جمهور آمریکا را انتخاب می‌کنند

این ۵ نفر، رئیس جمهور آمریکا را انتخاب می‌کنند

باید منتظر ماند و دید کدام یک از این افراد ساکن بعدی کاخ سفید را تعیین می‌کند.