رئیس جدید

۰۲مرداد
رئیس جدید رژیم صهیونیستی سوگند یاد می‌کند

رئیس جدید رژیم صهیونیستی سوگند یاد می‌کند

رئیس جدید رژیم صهیونیستی امروز در کنست این رژیم سوگند یاد می کند.