رئیس جامعه پزشکان

۲۹تیر
خرید دارو از طریق اینترنت ممنوع

خرید دارو از طریق اینترنت ممنوع

رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه خرید دارو از طریق اینترنت ممنوع است، گفت: ۳۰ داروخانه دارای داروهای قاچاق شناسایی و پرونده تخلفاتی تشکیل شد که به‌تازگی دو داروخانه به همین اتهام از سوی دادگاه نظام پزشکی محکوم شدند.