رئیس بهزیستی قرچک

۰۶شهریور
مرکز بهبودی اقامتی میان مدت معتادان در قرچک ساخته شد

مرکز بهبودی اقامتی میان مدت معتادان در قرچک ساخته شد

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک گفت: مرکز بهبودی اقامتی میان مدت راهیان امید نو با ظرفیت پذیرش تعداد ۷۰ نفر و ارتقا ۱۰۰ نفر با زمینه اشتغال تعداد ۱۵ نفر ساخته شد.