رئیس بنیاد سعدی

۰۱آذر
گسترش زبان فارسی در جهان رابطه مستقیمی با اقتدار ملی دارد

گسترش زبان فارسی در جهان رابطه مستقیمی با اقتدار ملی دارد

رئیس بنیاد سعدی ضمن تشریح فعالیت‌های این بنیاد در دوسال و نیم گذشته، به نمایندگان ۲۶ موسسه فعال در گسترش زبان فارسی در جهان، گفت: گسترش زبان فارسی رابطه مستقیمی با اقتدار ملی ما دارد.