رئیس بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی

۲۹اردیبهشت
از نظرات غیرکارشناسی تا واقعیت ورود ملخ‌ ها

از نظرات غیرکارشناسی تا واقعیت ورود ملخ‌ ها

رئیس بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی گفت: اخیراً صحبت‌های غیرکارشناسی در زمینه ملخ صورت گرفته که شاید کسانی که مشاهده نکردن سبب تشویش اذهان مردم می‌شود.