رئیس انجمن کتابخانه های شهرستان قدس

۱۹تیر
کمبود فضاهای فرهنگی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بررسی شد

کمبود فضاهای فرهنگی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بررسی شد

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قدس با موضوع کمبود فضاهای فرهنگی با حضور مدیر کتابخانه های عمومی استان تهران و سایر مسئولان شهرستان برگزار شد.