رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان

۳۰فروردین
لزوم اختصاص بودجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان

لزوم اختصاص بودجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت های دانش بنیان در تامین اقلام و تجهیزات بهداشتی برای کادر درمان و جامعه و همچنین کنترل بحران نقش محوری ایفا کردند و لذا ضروری است بودجه ویژه ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد.