رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهارستان

۲۹آبان
۶۰ درصد واحدهای صنعتی بهارستان فعال هستند

۶۰ درصد واحدهای صنعتی بهارستان فعال هستند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بهارستان گفت: هم اکنون به دلیل وجود برخی موانع و مشکلات، نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای صنعتی در شهرستان بهارستان فعال می باشند.