رئیس اداره بهزیستی ورامین

۱۸آبان
معاینه چشم کودکان ورامینی در ۵۰ پایگاه سنجش بینایی

معاینه چشم کودکان ورامینی در ۵۰ پایگاه سنجش بینایی

رئیس اداره بهزیستی ورامین از معاینه چشم کودکان ورامینی در ۵۰ پایگاه سنجش بینایی خبر داد.