رئیس اداره بهزیستی قرچک

۱۶خرداد
۹ هزار کودک قرچکی در طرح غربالگری بینایی شرکت کردند

۹ هزار کودک قرچکی در طرح غربالگری بینایی شرکت کردند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک گفت: بیش از ۹ هزار کودک قرچکی در طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ شرکت کردند.