رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری

۲۷آبان
مباحث درمانی بیشترین نیاز جامعه برای وقف است

مباحث درمانی بیشترین نیاز جامعه برای وقف است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری گفت: موقوفات زیادی از گذشته در ری وجود دارد و باید زمینه ای ایجاد کنیم تا فرهنگ وقف نهادینه شود.