رئیس اداره اوقاف شهرستان ری

۰۹اردیبهشت
ماجرای تخریب امامزاده عبدالله فشافویه

ماجرای تخریب امامزاده عبدالله فشافویه

رئیس اداره اوقاف شهرستان ری با بیان اینکه خبر تخریب امامزاده عبدالله فشافویه در شهرستان ری کذب است، گفت: فعلا درب امامزاده بسته است تا زمانی که وضعیت فرجام خواهی نهایی این پرونده مشخص شود و چون بنای این امامزاده دارای ارزش میراثی و تاریخی است قانونا هیچکس حق تخریب آنجا را ندارد.