رئیس اتحادیه کباب

۰۳تیر
کبابی ها روزانه چقدر درآمد دارند

کبابی ها روزانه چقدر درآمد دارند

رئیس اتحادیه کباب و حلیم تهران گفت: با احتساب پنج هزار واحد فعال و درآمد روزانه متوسط ۵٠٠ هزار تومانی، گردش مالی متوسط روزانه به دو میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان می‌رسد.