رئیس اتحادیه کارگران قراردادی

۱۷تیر
پرداخت حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی  از ابتدای سال

پرداخت حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از ابتدای سال

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه خواسته کارگران این است که حق مسکن از ابتدای سال افزایش یابد گفت: مگر حقوق برای یک سال تعیین نمی شود؟ چگونه ممکن است حق مسکن برای یک سال تعیین نشود؟!