رئیس‌جمهور،

۰۵دی
آقای رئیس‌جمهور اگر صلاح می‌دانید معوقات چندین ساله معلمان را پرداخت کنید

آقای رئیس‌جمهور اگر صلاح می‌دانید معوقات چندین ساله معلمان را پرداخت کنید

در نامه انتقادی ۵۶ بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به رئیس جمهور درباره وعده‌های معیشتی دولت به معلمان آمده است: آقای رئیس‌جمهور اگر صلاح می‌دانید معوقات چندین ساله معلمان را پرداخت کنید.