رئیسه شورای شهر تهران

۲۱اسفند
احتمال پرداخت کمک معیشتی به دستفروشان

احتمال پرداخت کمک معیشتی به دستفروشان

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از انجام رایزنی با بنیاد مستضعفان جهت واریز کمک معیشتی به دستفروشان پایتخت خبر داد.