رئيس جمهور افغانستان

۰۱تیر
پشت پرده فعالیت داعش در افغانستان و تاثیر آن بر ایران و روسیه/ چرا آمریکا داعش را به افغانستان فرستاد؟

پشت پرده فعالیت داعش در افغانستان و تاثیر آن بر ایران و روسیه/ چرا آمریکا داعش را به افغانستان فرستاد؟

از دیدگاه حامیان رویکردهای سلفی در افغانستان نیز جنس داعش با طالبان متفاوت است. آن ها طالبان را نیروی بومی افغانستان می دانند که نگاه مخرب داخلی و متجاوز به کشورهای دیگر اسلامی ندارد. همچنین طالبان، رویکردهای تکفیری شدید داعش نسبت به مذاهب دیگر را رد می کنند.