رئال ساراگوسا

۱۳مرداد
رئال مشتری جدید مسعود شجاعی

رئال مشتری جدید مسعود شجاعی

باشگاه رئال ساراگوسا خواهان جذب مسعود شجاعی شد.