رؤیت شئ نورانی

۰۵آذر
رؤیت شئ نورانی مشکوک بر فراز پتروشیمی عسلویه

رؤیت شئ نورانی مشکوک بر فراز پتروشیمی عسلویه

طی چند شب گذشته شئ نورانی بر فراز برخی از شهرها و روستاهای جنوب کشور از جمله استان بوشهر دیده شده است که یکی از آنها بر فراز پتروشیمی بوشهر تا مدتی ثابت بوده است.