رأس باشگاه استقلال

۰۵دی
حمله مجازی به فرهاد: استقلال نیا!

حمله مجازی به فرهاد: استقلال نیا!

دوباره استقلال، دوباره فرهاد مجیدی! این بار اما با دفعات قبل متفاوت است.