ذکر مقدس

۱۵شهریور
ثواب این ذکر مقدس

ثواب این ذکر مقدس

این ذکر سایه انس مؤمن است چه در زندگى، چه هنگام مرگ، و چه در روز محشر…