ذخایر معدنی

۱۹شهریور

ارزش ذخایر معدنی ایران

معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی کشور گفت : ارزش ذخایر معدنی کشور بر اساس آخرین ارزیابی ها ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد می شود.