ذخایر ارزشمند

۱۶آذر
دانشجویان سرمایه های تمام نشدنی و ذخایر ارزشمند کشور هستند

دانشجویان سرمایه های تمام نشدنی و ذخایر ارزشمند کشور هستند

امام جمعه قرچک گفت: دانشجو با تحصیل علم و دانش همراه با حفظ ارزشهای دینی و اسلامی خود می تواند آینده کشور را به بهترین شیوه ممکن رقم بزند و دانشجویان سرمایه های تمام نشدنی و ذخایر ارزشمند کشور هستند.