ذخایر آبی تهران

۳۰دی
وضعیت ذخایر آبی تهران چگونه است؟

وضعیت ذخایر آبی تهران چگونه است؟

در حال حاضر از مجموع یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت مخازن ۵ سد اصلی تأمین آب شرب کلانشهر تهران، ۵۸۵ میلیون مترمکعب آب پشت این سدها ذخیره شده است.