ذبح دام

۰۸مرداد
توصیه هایی درباره ذبح دام در روز عیدقربان

توصیه هایی درباره ذبح دام در روز عیدقربان

از خرید دام زنده و یا گوشت‌هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می‌شوند، خودداری شود.