ذات غیرانسانی

۰۸آذر
تنها برای اتمام حجت با غربی ها مذاکره می کنیم/ آمریکا بزرگترین دشمن جهان اسلام است و به حصول توافق با آن هیچ امیدی نداریم

تنها برای اتمام حجت با غربی ها مذاکره می کنیم/ آمریکا بزرگترین دشمن جهان اسلام است و به حصول توافق با آن هیچ امیدی نداریم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه مذاکرات هسته ای تنها برای اتمام حجت ما با آمریکا و ذات غیرانسانی و وحشی و حیله گرانه غربی هاست، تاکید کرد: در هر صورت پیروزی با ملت ما خواهد بود، و ملت ما حجت را در این قضیه بر دنیا تمام خواهد کرد.