ذائقه مخاطب

۰۱خرداد
آثار غیر‌هنری ذائقه‌ مخاطب را سطحی می‌کند

آثار غیر‌هنری ذائقه‌ مخاطب را سطحی می‌کند

هنرمند نام آشنا شهرستان پاکدشت با بیان این‌که آثار غیر‌هنری ذائقه‌ مخاطب را سطحی می‌کند ، گفت: برخی افراد به خود اجازه می‌دهند در هنرهایی که تخصص ندارند وارد شده و آسیب جدی به این هنر بزنند.