دیوید کراننبرگ

۱۷شهریور
دیوید کراننبرگ شیر طلای ونیز را گرفت

دیوید کراننبرگ شیر طلای ونیز را گرفت

دیوید کراننبرگ کارگردان کانادایی دیروز پنجشنبه شیر طلای ونیز را برای دستاوردهایش در عرصه سینما که فراتر از زبان و فرم است، دریافت کرد.