دیوان مساحبات

۰۵بهمن
کاهش ارزش پول ملی با افزایش نقدینگی

کاهش ارزش پول ملی با افزایش نقدینگی

چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی به معنای کاهش ارزش پول ملی است و رقم نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون بیش از سه برابر شده و دیوان محاسبات در این زمینه باید وارد شود.