دیوان محاسبات کشور

۲۳شهریور
دیوان محاسبات کشور به ماجرای قراردادهای پرحاشیه فوتبال ورود کرد

دیوان محاسبات کشور به ماجرای قراردادهای پرحاشیه فوتبال ورود کرد

دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان، به ماجرای قراردادهای پرحاشیه در فوتبال ورود کرده و خواستار انتظام بخشی به آن شده است.