دیوان لاهه

۰۲شهریور
آخرین وضعیت پرونده شکایت ایران از آمریکا

آخرین وضعیت پرونده شکایت ایران از آمریکا

وزیر خارجه کشورمان آخرین وضعیت پرونده شکایت ایران از آمریکا در دیوان لاهه را تشریح کرد.