دیوان عالی آمریکا

۰۲اردیبهشت
ایران حکم دیوان عالی آمریکا را محکوم کرد

ایران حکم دیوان عالی آمریکا را محکوم کرد

وزارت خارجه ایران حکم اخیر دیوان عالی آمریکا را در خصوص پرداخت غرامت ایران به دلیل آنچه اقدامات تروریستی خواند، محکوم کرد و آن را دستبرد به اموال ایران دانست.