دیوار مصلی

۰۱مهر
چادرزدن یک خانواده بهارستانی در پارک / اثاث منزل شهروند بهارستان در کنار دیوار مصلی جای گرفت

چادرزدن یک خانواده بهارستانی در پارک / اثاث منزل شهروند بهارستان در کنار دیوار مصلی جای گرفت

یک خانواده بهارستانی به تازگی مجبور به چادر زدن در پارک شهرک الهیه شده است و اثاثیه منزل این خانواده نیز در خیابان مانده است.