دکتر کولیوند،

۲۶دی
اهمیت ورزش بر سلامت جسم و روان تکنسین‌های اورژانس

اهمیت ورزش بر سلامت جسم و روان تکنسین‌های اورژانس

مدیر تربیت‌بدنی اورژانس تهران با تاکید بر تاثیر ورزش بر سلامت جسم و روان تکنسین‌های اورژانس گفت: علی‌رغم جوان بودن کمیته تربیت‌بدنی در اورژانس، فعالیت‌ها و موفقیت‌های ملی قابل توجهی را کسب کرده است.