دکتر کوشکی

۱۲مرداد
غربی ها پس از توافقنامه مسئله کشف حجاب را هم مطرح می کنند

غربی ها پس از توافقنامه مسئله کشف حجاب را هم مطرح می کنند

محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی افزود: با پذیرش توافقنامه به شکل فعلی فردا از ما خواهند خواست که به نام حقوق بشر بهائیت و سروری بهائیت را به رسمیت بشناسیم؛ مطمئن باشید اگر توافقنامه به شکل فعلی پذیرفته شود، فردا حجاب اسلامی را در این کشور به اسم دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان ممنوع خواهند کرد، آنگاه مرگ بر امریکا در این کشور جرم خواهد شد.