دکتر کوشکی در گفتگو با آفتاب ری

۱۲مرداد
غربی ها پس از توافقنامه مسئله کشف حجاب را هم مطرح می کنند

غربی ها پس از توافقنامه مسئله کشف حجاب را هم مطرح می کنند

محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی افزود: با پذیرش توافقنامه به شکل فعلی فردا از ما خواهند خواست که به نام حقوق بشر بهائیت و سروری بهائیت را به رسمیت بشناسیم؛ مطمئن باشید اگر توافقنامه به شکل فعلی پذیرفته شود، فردا حجاب اسلامی را در این کشور به اسم دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان ممنوع خواهند کرد، آنگاه مرگ بر امریکا در این کشور جرم خواهد شد.