دکتر کردوانی

۱۱مرداد
پرفسور کردوانی و ظرفیت های خاک خورده کویر

پرفسور کردوانی و ظرفیت های خاک خورده کویر

«پرویز کردوانی»، چهره ماندگار در زمینه جغرافیا و پدر کویر‌شناسی ایران، با انتقاد از استفاده انرژی‌هایی چون نفت و گاز معتقد است این انرژی‌ها ضمن آسیب زدن به محیط زیست رو به اتمام نیز هستند و مقامات برای استفاده از این انرژی‌ها باید برنامه ریزی بلند مدت داشته باشند.