دکتر پورکاظمی

۲۱دی
دکتر پورکاظمی رییس سابق فدراسیون پزشکی – ورزشی درگذشت

دکتر پورکاظمی رییس سابق فدراسیون پزشکی – ورزشی درگذشت

رییس سابق فدراسیون پزشکی – ورزشی درگذشت.