دکتر ناصح

۱۰اردیبهشت
ضرورت واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال / توزیع قطره خوراکی برای کودکان

ضرورت واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال / توزیع قطره خوراکی برای کودکان

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار از اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در تمام واحدهای بهداشتی این شهرستان خبر داد.