دکتر مظاهری

۱۲آبان
دولت در اصلاح و رفرم پولی دخالت نکند

دولت در اصلاح و رفرم پولی دخالت نکند

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: در همه کشورها بانک مرکزی حد و حدود اصلاح پولی را مشخص و بررسی می‌کند و سیستم دولت در بانک نباید خیلی دخالت داشته باشد و مجلس هم قاعدتاً به کارشناسی بانک مرکزی که بدون اعمال نظرات سیاسی دولت باشد ارج می‌گذارد.