دکتر فیاض بخش

۲۹آبان
مشکل اصلی مردم در نظام سلامت با بیمارستان‌ها است

مشکل اصلی مردم در نظام سلامت با بیمارستان‌ها است

 نخستین رئیس سازمان بهزیستی ایران در مورد طرح بیمه سلامت گفت: این یک نگاه سادلوحانه به عدالت است که اعلام کنند ما این تعداد را بیمه کردیم.