دکتر فاطمی

۱۴اسفند
طنزانه دیر رسیدن دکتر مصدق !

طنزانه دیر رسیدن دکتر مصدق !

حاشیه حاشیه پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام دکتر مصدق