دکتر علی صبوری

۲۸آبان
کارت سوخت، نجات بخش تحریم‌ بنزین

کارت سوخت، نجات بخش تحریم‌ بنزین

استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران گفت: ما در زمینه فروش بنزین یک سیستم سخت  افزاری و نرم افزاری بسیار کلیدی به نام کارت سوخت را داشتیم که ما را در زمینه تحریم‌ها نجات داد، در این سال‌ها این موضوع را به حاشیه بردند و ما اگر بخواهیم آسیب‌پذیر نباشیم باید مصرف بنزین را درست کرد.