دکتر علی صالحی

11ژانویه
تعامل غرب با کشور ما از سر ناتوانی آنها در مواجهه با ایران است

تعامل غرب با کشور ما از سر ناتوانی آنها در مواجهه با ایران است

علی اکبر صالحی با اشاره به این که غرب همه فشارها را علیه کشورمان امتحان کرده است گفت: تعامل غرب با کشور ما از سر ناتوانی آنها در مواجهه با ایران است.