دکتر علی صالحی

۲۱دی
تعامل غرب با کشور ما از سر ناتوانی آنها در مواجهه با ایران است

تعامل غرب با کشور ما از سر ناتوانی آنها در مواجهه با ایران است

علی اکبر صالحی با اشاره به این که غرب همه فشارها را علیه کشورمان امتحان کرده است گفت: تعامل غرب با کشور ما از سر ناتوانی آنها در مواجهه با ایران است.