دکتر علیرضا رییسی

۱۴آذر
تا ۲۵ سال آینده از هر سه ایرانی یک نفر سالمند است

تا ۲۵ سال آینده از هر سه ایرانی یک نفر سالمند است

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه اعلام کرد:کشورمان به سوی سالمندی در حرکت است و تا ۲۵ سال آینده از هر سه ایرانی یک نفر سالمند است.