دکتر-ظریف-گشت-ارشاد- تهرانیوز

۲۰آذر
دکتر ظریف در گشت ارشاد

دکتر ظریف در گشت ارشاد

تذکر وزیر امور خارجه به همراهان یک وزیر